adabardal

وبلاگ گروه ادبیات فارسی راهنمایی شهرستان اردل

نمونه سوالات انشای فارسی کلاس اول راهنمایی از کلیه درس ها

به نام خدا

                                 نمونه سوالات انشای فارسی                           کلاس : اول راهنمایی        

1- درس اول:

- با ترکیب های زیر جمله های زیبا و ادبی بنویسید؟

الف- شاهکارهای اسلامی........................

ب- تمدن اسلامی..............................

2-  برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از...............................استفاده می کنیم

3- مشخص کنید هر یک از نمونه های زیر نمود چه نوع زبانی است؟

الف- سعدی یکی از شاعران بزرگ ایران است.زبان................................

ب- دارم برا امتحان آماده می شم. زبان...............................

ج-                    زبان..........................

4- درست یا نادرست  بودن جمله های زیر را مشخص کنید؟

الف- زبان نوشتاری به آموزش و یادگیری نیاز ندارد.                                  درستo                   غلطo

ب- زبان گفتار را بطور طبیعی از اطرافیان و محیط زندگی خود می آموزیم       درستo                    غلط o

5- با کلمه ی ( ایران) سه جمله در زمان های (حال- آینده- گذشته) بنویسید.

زمان حال..............................

زمان اینده..............................

زمان گذشته..........................

درس دوم

6- هرگاه بخواهیم مقصود و منظور خود را زیباتر و تاثیر گذار تر بیان کنیم از................بهره می گیریم.

7- جملات ناتمام زیر را تا 3 سطر ادامه دهید.

پیامبر گرامی اسلام.................................................................................

8- جمله ی ادبی زیر را بصورت زبانی بنویسید؟

گل خورشید شکفت.

9- یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن بکار ببرید؟

عطوفت- متفکر- اسوه- گشاده رو

10- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

ماه فرو ماند از جمال محمد                    سرو نباشد به اعتدال محمد

درس سوم

11- آوردن وزن در نثر (متن) لازم است                          صo            غo

12- درکدام گزینه نثر ادبی وجود دارد؟

الف- پاییز رنگ برگ ها تغییر می کندo                          ب- برگ ها درخشش خود را از دست می دهندo

ج- در پاییز برگ ها دست از دامن شاخه رها می کنند o       د- در پاییز هوا کمی سرد استo

13- هنگامیکه جمله ای با ((عجب)) یا ((افسوس))شروع شود، آن جمله یک جمله .............و علامت آن ................می باشد.

14-  واژه ی ((مقاومت)) را در انواع جمله بکار ببرید (خبری- پرسشی- امری- عاطفی)

15- جمله ی زیر را تا دو بند ادامه دهید

امام خمینی(ره) در نوجوانی..........................................

درس چهارم

16- با واژه های زیر جمله بسازید؟

الف- گنجوران مال:

ب- بخل:

17- با واژه های دانشمند جمله های ((امری و عاطفی))بسازید

امری:

عاطفی:

18- کدام گزینه با بقیه ی گزینه ها از نظر((ساده و غیر ساده)) فرق دارند؟

الف- نگهبانo        ب- دانشمند  o                ج- فرمانo                 د-نادان

درس پنجم

19- یک بند در مورد اداب و فرهنگ ایرانیان بنویسید؟

20- کدام علایم نگارشی در این جمله قرار میگیرد  عبدالله خود را در کنار امام حسین(ع) رساند

الف- نقطهo               ب- ویرگولo                    ج- ویرگول و نقطه  o            د- تعجب، گیومo

21- با واژه های ایران- مهد- علم- یک بند بنویسید؟

22- به عبارت های کوتاه و آهنگین که خلاصه و فشرده ی خواسته های یک گروه یا مدت است.......................می گویند

درس ششم

23- بیت زیر را به نثر روان بنویسید؟

((گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر       آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟))

24- معادل فارسی کدام گزینه نادرست می باشد.

الف- کد: شناسه-رمز o                 ج- کاپ:فنجان  o            ج- کلینیک درمانگاهo         د- پرینتر: چاپگرo

25- عبارت زیر را تا یک بند ادامه دهید؟

به کمک زبان فارسی می تواند..........................................

درس هفتم

26- هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهیم به ان.........................یا..........................میگویند

27- یک تشخیص به دلخواه بنویسید؟

28- چند کلمه ی هم آوا بنویسید سپس با آن ها جمله ای زیبا بنویسید؟

29- فرق بین کلمه های هم اوا مثل(خواست و خاست) چیست؟

درس هشتم

30- چند کلمه دو تلفظی بنویسید و تلفظ های مختلف آنرا نشان دهید

31- با کلمه های زیر یک جمله ی زیبا بنویسید؟

1- معصوم:

2- اعجاز:

3- مذاب:

32- بیت زیرا را به نثر ساده کنید؟

برگ درختان سبز در نظر هوشیار               هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

33- جمله ی زیر را در دو سطر  کامل کنید؟

از صحرا باز می گشتم..................................

درس نهم

34- کلمات: آینده- جوان- انقلاب اسلامی- انحراف- را در یک بند به کار ببرید؟

35- نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید؟

این ها چرا اصلاح و پاکدامنی و صداقت جوانان را نمی بینند جوان ها با پشتوانه ی ایمان و غیرت توانسته اند استعداد خود را شکار کنند

36- فعل مناسب را برای جمله زیر مشخص کنید

- به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملت......................(می گوید- می گوییم) عزیزان من کار کنید.

درس دهم

37- در نوشته و انشای خود از...........................و.....................می توان بهره گرفت

38- با شبکه های معنایی زیر یک جمله بسازید؟

الف- درخت- شاخه- پرنده

ب- آسمان- ستاره- شب

39- در یک بند درباره ی نوجوانی توضیح دهید و در آن از مترادف و شبکه ی معنایی استفاده کنید

40- یک جمله ی زیبا درباره ی نیازهای اساسی نوجوان بنویسید؟

درس یازدهم

41- هرگاه نویسنده بخواهد برچیزی............کند، آنرا تکرار می کند

42- درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید؟

الف- شاعران حتی گاه به تکرار بیت در شعر می پردازند     درست  o             نادرستo

43- بند زیر را با زاویه ی دید سوم شخص بنویسید؟

من وقتی دیدم همه ی آدم های خوب را دارم توی قلبم جا می دهم سعی کردم این عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم و یک گوشه بهش جا بدهم.....................اما..........................جانگرفت........................هرچی کردم جا نگرفت....................دلم هم سوخت.................اما چه کار کنم جا نگرفت دیگر تقصیر من که نیست حتما تقصیر خودش است.

44- زاویه ی دید در داستان چیست؟

درس دوازدهم

35- فعل در پایان...........................قرار میگیرد اما در شعر به اول......................منتقل شده است

36- بیت زیر را به نثر ساده و روان برگردانید؟

هجوم فتنه های آسمانی            مرا آموخت علم زندگانی

37- با کلمه های زیر جمله بسازید؟

فتنه:                                                              جرئت:

محکم:                                                               بامک:

38- ایا همه ی اجزای جمله را می توان به دلخواه در شعر و نثر جابه جا کرد؟

 

درس سیزدههم

39- ترجمه فارسی این جمله را که در درس آمده است بنویسید؟

الفرضه تمر مرالسحاب فانتهزوا فرص الخیر

40- درباره مفهوم ابیات زیر یک بند بنویسید؟

این عمر به ابر نو بهاران ماند        وین دیده به سیل کوهساران ماند      ای دوست چنان بری که بعد از مردن   

   انگشت گزیدنی به یاران ماند           

41- با هر یک از ترکیبهای زیر جمله بنویسید؟

قسمت اعظم:

دقایق تلف شده:

42- با شبکه معنایی زیر یک بند بنویسید؟

- فرصت- لحظه

 

درس چهاردهم

54- با ترکیب های زیر جمله بسازید؟

اخلاص و همت:

سعادت و ترقی:

عطش مطالعه:

شیفته ی طبیعت:

55- انواع نامه را بنویسید؟

56- نشانه های اختصاری متن زیر را بصورت کامل همراه با معنی آنها بنویسید؟

فاطمه (س) همسر علی(ع) است. او دختر گرامی پیامبر (ص) و مادر حسن (ع) و حسین(ع) و زینب(س) و ام کلثوم(س) است.

57- یکی از راههای تقویت نویسندگی.........................است که به شیوه ی ...............................و.................................امکان پذیر است

درس پانزدهم

58- درباره این تصویر یک بند بنویسید(تصویر به انتخاب دبیر)

59- درباره شبکه معنایی زیر یک بند بنویسید؟

دانشمندان- ایران- ممتاز

60- درباره ی شعر زیر از پروین اعتصامی 2 خط بنویسید؟

هرچه کنی کشت همان بد روی                  کار بد و نیک چو کوه و صداست

61- جمله ای بنویسید که در آن(( تفکر- خلاقیت- دقت)) باشد(یک جمله)

62- جمله ناتمام زیر را در دو سطر کامل کنید

دکتر حسابی به زبان و ادب فارسی.......................................

درس شانزدهم

63- با کلمه ها و ترکیب ها ی زیر جمله بسازید؟

متواضع و صمیمی:

توصیه و سفارش:

دانش آموختگی

خیر و صلاح:

64- یکی از راههای پرورش ذهن خلاق..............................است

65- سرآغاز نوشتن یک خاطره ی ماندگار چه چیزی می تواند باشد؟

66- خاطره ای از کودکی پدر یا مادر خودتان بنویسید؟

درس هفدهم

67- درباره شبکه معنایی زیر یک بند بنویسید؟

مغولان- ایران- مردم

68- نویسندگان برای زیبا کردن نوشته خود از......................................استفاده می کنند

69- با توجه به بحث توصیف درباره این تصویر یک بند بنویسید؟

70- جمله ناتمام زیر را کامل کنید؟

ایرانیان در وطن دوستی و دفاع از زمین..............................

 

درس هجدهم

67- با استفاده از تخیل خود درباره ی دریای خزر یا خلیج فارس 2 سطر بنویسید؟

68- زیبایی های ادبی بیت زیر را توصیف کنید؟

چشمه سار دشت با من آشناست                            کوه و دشت و گله با من هم صداست

69- در دنیای واقعی ما هیچ چادری مانند باغی از آیینه نیست اما شاعر با بهره گیری از ....................خویش چنین چادری را ساخته است.

70- درباره تصویر مقابل یک بند بنویسید؟

تصویر پیرامون کوچ عشایر به دلخواه دبیر محترم

 

درس بیستم و بیست یکم :

71- استفاده از نماد در نوشته، باعث ......................... و............................ بر خواننده می شود.

72- به کسی که ترجمه می کند ............................ می گوید.

73- درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.

الف- مترجمان هنگام ترجمه، از منابعی مانند فرهنگ لغت، دائره المعارف، فرهنگ نامه و ...................... استفاده می کنند.

 درست  o             نادرستo

ب- مترجم داستان آدم آهنی ویتاتو ژیلینسکاری است.             درست  o             نادرستo

74- مترداف کلمات زیر را بنویسید و با مترداف آنها جمله ای بسازید.

سماجت:

آسیب:

75- علائم نگارشی را در متن زیر بکار ببرید.

چه می گوئی  تو دوست من هستی و اصلاً برای من ناراحت نیستی چه قدر بی احساس و خشن هستی .

76- در مورد موضوعات زیر کلمات قصار با امثال و حکم بنویسید.

توانستن (ما می توانیم):                                        دوست:

77- در جمله زیر کدام آرایه ادبی به کار رفته است.

شاپرک مؤدبانه گفت: اسم تو را فراموش نکرده ام.

الف)  شخصیت بخشی                ب)     تکرار                             ج) سجع                        د) بدل

78- با واژه های زیر جمله بسازید.

مؤدبانه:

آدم آهنی:

79- مفهوم بیت زیر را بنویسید.

خدای آن ملتی را سروری داد                                       که تقدیرش به دست خویش بنوشت.

80- این توضیح مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد.

داستان نویسان با استفاده از تخیل و آوردن شخصیت های غیر انسان، ذهن ما را وادر می دارند. تا شبیه آنها را در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم.

الف- تشبیه                    ب- داستانهای رمزی و نمادین                ج- داستان نویسی                  د- ترجمه

81- با شبکه کلمات «آدم آهنی – احساس – سخن» جمله ای زیبا بنویسید.

82- درباره یکی از موضوعات زیر یک بند بویسید.

نامه ای به رئیس جمهور                              ب- من می توانم

83- جمله ناتمام زیر را در یک بند کامل کنید.

تلاش و کوشش در زندگی ....................

84- با تبدیل ضمیر من به تو جمله را بازنویسی کنید.

من نمی توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم.

85- درباره تصویر زیر دو سطر بنویسید. (تصویر به انتخاب دبیر مربوط می باشد).

 

گروه آموزشی فارسی شهرستان اردل

عباس اسدی

 

 

 


+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت ۱۳:۳۴ بعد از ظهر  توسط عباس اسدی  |